آزمون آزمایشی ریدینگ آیلتس با شرایط آزمون واقعی (در مدت 60 دقیقه) برگزار می گردد.
آزمون استاندارد بوده و از کتاب های کمبریج آیلتس انتخاب شده است.
در انتهای آزمون نمره شما نمایش داده می شود. (آزمون نمره منفی ندارد)