توضيحاتى در رابطه با سوالات چند گزينه اى (خصوصا سكشن 3)